Izrada prometnih elaborata

Izrada prometnih elaborata koji služe kao podloga za projektiranje zahvata i aktivnosti na cesti. Izrada elaborata:

– postojećih i planiranih prometnih tokova,

– semaforizacije postojećih i novih raskrižja (izračun i izrada matrica zaštitnih međuvremena, logika rada, planova izmjene rada signala, dijagrami koordinacije…)

– opreme prometno-informacijskih sustava, logičkih i vremenskih uvjeta te algoritama upravljanja prometnom signalizacijom,

– analiza postojećeg stanja i prijedlozi mjera za povećanje sigurnosti prometa